ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 11 ธ.ค. 2561 0:01 น.27 เม.ย. 2562 23:59 น.
 • นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคยื่นคำร้องขอสอบ
 • 11 ธ.ค. 2561 0:01 น.9 ม.ค. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียน ONLINE
 • 7 ธ.ค. 2561 0:00 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • ระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 11 ธ.ค. 2561 0:01 น.9 ม.ค. 2562 0:00 น.
 • งานบริการการศึกษา รับคำร้องขอเปิดกลุ่มพิเศษ
 • 11 ธ.ค. 2561 0:01 น.21 ธ.ค. 2561 0:00 น.
 • งานทะเบียนรับคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน
 • 27 ธ.ค. 2561 0:01 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
 • ระยะเวลารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 11 ธ.ค. 2561 0:00 น.12 เม.ย. 2562 0:00 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 4 ก.พ. 2562 0:00 น.8 ก.พ. 2562 0:00 น.
 • ระยะเวลาการส่งผลการเรียน
 • 27 เม.ย. 2562 0:00 น.11 พ.ค. 2562 0:00 น.
 • วันสอบปลายภาค
 • 22 เม.ย. 2562 0:00 น.26 เม.ย. 2562 0:00 น.
 • วันอนุมัติจบการศึกษา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • 14 มิ.ย. 2562 0:00 น.14 มิ.ย. 2562 0:00 น.
 • นักศึกษาสำเร็จการศึกษารับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • 24 มิ.ย. 2562 0:00 น.24 มิ.ย. 2562 0:00 น.
 • ระยะเวลาทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 27 ธ.ค. 2561 0:01 น.3 เม.ย. 2562 0:01 น.
 • วันเปิดภาคเรียนใหม่
 • 3 มิ.ย. 2562 0:00 น.1 ต.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 7 ธ.ค. 2561 0:00 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ระยะเวลาที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด7 ธ.ค. 2561 0:00 น.30 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  นักศึกษาเพิ่ม-ถอนรายวิชา (กรณีชำระเงินแล้ว)7 ธ.ค. 2561 0:00 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันประเมินการสอนอาจารย์ โดยนักศึกษา
 • 1 มี.ค. 2562 0:00 น.1 มี.ค. 2562 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 18903 )