ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ยกเว้นนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)(ด่วนที่สุด)
- ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/ 2559 นักศึกษาทุกชั้นปี (ยกเว้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) กำหนดเปิดภาคการศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2559 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2559
 2.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2559
 3.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5)(ด่วนที่สุด)
- ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/ 2559 เฉพาะนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กำหนดเปิดภาคการศึกษา วันที่ 25 ตุลาคม 2559 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2559
 4.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 กรกฎาคม 2559
 5.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)(ด่วนมาก)
- ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/ 2559 กำหนดเปิดภาคการศึกษา ดังนี้ 1.เปิดภาคการศึกษา 6 มิ.ย.59 เฉพาะนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2. เปิดภาคการศึกษา 1 ส.ค. 59 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเลื่อนกำหนดการสอบกลางภาค เป็นวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2558
 6.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 7.มคอ.3 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
- ข้อมูล มคอ.3 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เพื่อให้ประกอบการจัดทำ มคอ.5 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

- ข้อมูล มคอ.3 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ข้อมูล มคอ.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ(2) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- 9901104 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2556
 8.มคอ.2 หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
- ข้อมูล มคอ.2 หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2559
 9.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ระบบจัดเก็บ มคอ.ออนไลน์
คู่มือการใช้งานการจัดเก็บ มคอ.Online ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับผู้บริหาร ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลด
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2554
 10.มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา *** NEW ***
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.3  คู่มือ มคอ.3,  แบบฟอร์ม มคอ.3
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.4  คู่มือ มคอ.4,  แบบฟอร์ม มคอ.4
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.5  คู่มือ มคอ.5,  แบบฟอร์ม มคอ.5
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.6  คู่มือ มคอ.6,  แบบฟอร์ม มคอ.6
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.7  คู่มือ มคอ.7,  แบบฟอร์ม มคอ.7>,  แบบฟอร์ม มคอ.7(ผศ.ปราณี )
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สมอ.08 (เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)  ฟอร์ม สมอ.08 (เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2554
 11.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 49006 )