ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2558
 2.ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558เป็นวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2558, 30 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2558 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2558
 3.การดำเนินการจัดสอบปลายภาค ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้งานบริการการศึกษา (หลักสูตร) กำลังดำเนินการจัดตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์) ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ขอให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าดูตารางสอบและตารางคุมสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
 4.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
- ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/ 2558 เปิดภาคการศึกษา วันที่ 14 ธ.ค. 58 และนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เปิดภาคการศึกษา วันที่ 26 ต.ค. 58 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2558
 5.ประกาศขอเลื่อนการสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 เป็นวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2558(ด่วนที่สุด)
ประกาศขอเลื่อนการสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 เป็นวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2558 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
 6.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2558
 7.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)(ด่วนที่สุด)
- ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/ 2558 เลื่อนวันเปิดภาคการศึกษาเป็นวันที่ 3 ส.ค. 58 และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 8 มิ.ย. 58 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2558
 8.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 9.มคอ.3 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
- ข้อมูล มคอ.3 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เพื่อให้ประกอบการจัดทำ มคอ.5 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

- ข้อมูล มคอ.3 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2556
 10.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ระบบจัดเก็บ มคอ.ออนไลน์
คู่มือการใช้งานการจัดเก็บ มคอ.Online ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับผู้บริหาร ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลด
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2554
 11.มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา *** NEW ***
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.3  คู่มือ มคอ.3,  แบบฟอร์ม มคอ.3
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.4  คู่มือ มคอ.4,  แบบฟอร์ม มคอ.4
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.5  คู่มือ มคอ.5,  แบบฟอร์ม มคอ.5
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.6  คู่มือ มคอ.6,  แบบฟอร์ม มคอ.6
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.7  คู่มือ มคอ.7,  แบบฟอร์ม มคอ.7>,  แบบฟอร์ม มคอ.7(ผศ.ปราณี )
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สมอ.08 (เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)  ฟอร์ม สมอ.08 (เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2554
 12.ดาวน์โหลดขออนุมัติวิทยากรภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษและแนวการสอน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติวิทยากรภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ   DOC
- ดาวน์โหลดรูปแบบแนวการสอน   DOC  
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรหัสผ่านวิทยากร   PDF  
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2553
 13.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 4811 )