ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ (เสาร์-อาทิตย์) เทอม 2/2559(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากงานบริการการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ตารางคุมสอบ (บางส่วน) จึงขอแจ้งให้อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เข้าระบบเพื่อตรวจสอบตารางสอบ และตารางคุมสอบอีกครั้ง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2560
 2.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2560
 3.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
- เปิดภาคการศึกษา 5 มิ.ย. 60 เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเปิดภาคการศึกษา 31 ก.ค. 60 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (ยกเว้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2560
 4.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2559
 5.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ยกเว้นนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)(ด่วนที่สุด)
- ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/ 2559 นักศึกษาทุกชั้นปี (ยกเว้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) กำหนดเปิดภาคการศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2559 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2559
 6.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5)(ด่วนที่สุด)
- ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/ 2559 เฉพาะนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กำหนดเปิดภาคการศึกษา วันที่ 25 ตุลาคม 2559 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2559
 7.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 กรกฎาคม 2559
 8.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 9.มคอ.3 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
- มคอ.3 หลักสูตรเก่า คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- มคอ.3 หลักสูตรใหม่ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2556
 10.มคอ.2 หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
- ข้อมูล มคอ.2 หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2559
 11.มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา *** NEW ***
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.3  คู่มือ มคอ.3,  แบบฟอร์ม มคอ.3
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.4  คู่มือ มคอ.4,  แบบฟอร์ม มคอ.4
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.5  คู่มือ มคอ.5,  แบบฟอร์ม มคอ.5
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.6  คู่มือ มคอ.6,  แบบฟอร์ม มคอ.6
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.7  คู่มือ มคอ.7,  แบบฟอร์ม มคอ.7>,  แบบฟอร์ม มคอ.7(ผศ.ปราณี )
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สมอ.08 (เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)  ฟอร์ม สมอ.08 (เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2554
 12.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 25260 )