ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศหยุดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัย ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 และให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาในวันดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2562
 2.การจัดสอบกลางภาค ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้งานบริการการศึกษา (งานหลักสูตร) กำลังดำเนินการจัดตารางสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์) สอบกลางภาคระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563 ข้อมูลที่ปรากฏในระบบเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าดูตารางสอบและตารางคุมสอบ ที่สมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป (หมายเหตุ นักศึกษาที่ตารางสอบซ้ำซ้อนให้ดำเนินการเขียนคำร้องที่งานบริการการศึกษา (งานหลักสูตร) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป )
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2562
 3.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 29 มิ.ย. 2563 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2562
 4.รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์)(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2562
 5.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 14 - 15 ธ.ค. 2562 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2562
 6.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 4 พ.ย. 2562 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2562
 7.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2562
 8.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 9.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 5660 )