ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)(ด่วนที่สุด)
- ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2557
 2.ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
- ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2556
 3.ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
- ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/ 2556 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/ 2556 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2556
 4.ขั้นตอนการลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน(ด่วนที่สุด)
-ขั้นตอนการลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน และใบแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน
- คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ขั้นตอนการลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน
- คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียนเรียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2553
 5.Template หลักสูตร -หมวดที่ 4ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล(ข้อ 2 ส่วนหมวดศึกษาทั่วไป)(ด่วนมาก)
ตามที่ สกอ.แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ แก้ไขส่วนของเล่มหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ในส่วนหมวดศึกษาทั่วไป ให้ทุกหลักสูตรให้ข้อมูลเหมือนกัน ดังนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการส่วนของหมวดศึกษาทั่วไปให้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้สาขาที่ดำเนินการพัฒนาเล่มหลักสูตรใช้ข้อมูลนี้ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กรกฎาคม 2556
 6.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 7.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ระบบจัดเก็บ มคอ.ออนไลน์
คู่มือการใช้งานการจัดเก็บ มคอ.Online ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับผู้บริหาร ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลด
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2554
 8.ดาวน์โหลดขออนุมัติวิทยากรภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษและแนวการสอน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติวิทยากรภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ   DOC
- ดาวน์โหลดรูปแบบแนวการสอน   DOC  
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรหัสผ่านวิทยากร   PDF  
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2553
 9.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 14553 )