ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์)(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2563
 2.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
กำหนดเปิดภาคกาคศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สัปดาห์วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2563 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2563
 3.แจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน(ด่วนที่สุด)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) งานบริการการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้เปิดระบบแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนผิดพลาดแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 1/2563
และให้นักศึกษาเข้าไปทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2563
 4.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 29 มิ.ย. 2563 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2562
 5.ช่องทาง Link การเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ http://mis.pkru.ac.th/(ด่วนมาก)
*** แนะนำขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ *** ขอเชิญอาจารย์เข้าใช้งานระบบแจ้งลิงค์การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนระบุ link จาก Application ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าดูลิงค์ดังกล่าวจากระบบนี้ได้เช่นกัน mis.pkru.ac.th
โดยสามารถดูขั้นตอนการเข้าใช้งานได้ที่ https://youtu.be/XQ74qDBhfkA
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2563
 6.แจ้งการแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน(ด่วน)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตต้องปรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ซึ่งในบางรายวิชาจำเป็นต้องส่งเอกสารให้แก่นักศึกษา ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคนเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา ที่เว็ปไซต์ http://reg.pkru.ac.th เพื่อตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถส่งเอกสารไปยังนักศึกษาได้ หากพบว่าข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันให้ดำเนินการแก้ไข โดยคลิ๊กที่ปุ่ม “แก้ไขประวัตินักศึกษา” จากนั้นปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง หากมีข้อสงสัยในการแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0833911166
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2563
 7.ประกาศ เรื่องขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนแตกต่างจากแผนการเรียน
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนได้ตามเอกสารแนบท้าย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนแตกต่างแผนการเรียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2563
 8.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคกาคศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สัปดาห์วันที่ 25 - 26 เมษายน 2563 และกำหนดสอบปลายภาค สัปดาห์วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2563 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2563
 9.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 10.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 18265 )