ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
- ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 2.การดำเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้งานบริการการศึกษากำลังดำเนินการจัดตารางสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์) ข้อมูลที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ขอให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าดูตารางสอบและตารางคุมสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557
 3.เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จากเดิม 22 - 26 ธ.ค. 57 เปลี่ยนเป็น 22 - 24 ธ.ค. 57 และ 29 - 30 ธ.ค. 57 (อ่านรายละเอียด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2557
 4.ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
- ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2557
 5.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 6.Template หลักสูตร -หมวดที่ 4ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล(ข้อ 2 ส่วนหมวดศึกษาทั่วไป)
ตามที่ สกอ.แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ แก้ไขส่วนของเล่มหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ในส่วนหมวดศึกษาทั่วไป ให้ทุกหลักสูตรให้ข้อมูลเหมือนกัน ดังนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการส่วนของหมวดศึกษาทั่วไปให้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้สาขาที่ดำเนินการพัฒนาเล่มหลักสูตรใช้ข้อมูลนี้ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กรกฎาคม 2556
 7.มคอ.3 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
ข้อมูล มคอ.3 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เพื่อให้ประกอบการจัดทำ มคอ.5 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2556
 8.ขั้นตอนการลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน
-ขั้นตอนการลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน และใบแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน
- คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ขั้นตอนการลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน
- คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียนเรียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2553
 9.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ระบบจัดเก็บ มคอ.ออนไลน์
คู่มือการใช้งานการจัดเก็บ มคอ.Online ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับผู้บริหาร ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลด
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2554
 10.มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา *** NEW ***
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.3  คู่มือ มคอ.3,  แบบฟอร์ม มคอ.3
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.4  คู่มือ มคอ.4,  แบบฟอร์ม มคอ.4
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.5  คู่มือ มคอ.5,  แบบฟอร์ม มคอ.5
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.6  คู่มือ มคอ.6,  แบบฟอร์ม มคอ.6
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.7  คู่มือ มคอ.7,  แบบฟอร์ม มคอ.7
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2554
 11.ดาวน์โหลดขออนุมัติวิทยากรภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษและแนวการสอน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติวิทยากรภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ   DOC
- ดาวน์โหลดรูปแบบแนวการสอน   DOC  
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรหัสผ่านวิทยากร   PDF  
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2553
 12.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 207646 )