ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศกำหนดการส่งผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 23 - 24 พ.ย. 2560 เป็นวันที่ 6 - 7 ธ.ค. 2560 แล้วนั้น ดังนั้น จึงกำหนดให้ผู้สอนส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ไปยังงานประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2560
 2.ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
ตามที่มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เรื่องการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ไปวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 จึงให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ให้อาจารย์และนักศึกษา ตรวจสอบตารางคุมสอบ ตารางสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2560
 3.ประกาศงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
ประกาศงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 11 - 12 พ.ย. 2560 (plan A) เนื่องจากเป็นสัปดาห์ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยให้สอนชดเชยในวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2560
 4.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2560
 5.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
- เปิดภาคการศึกษา 24 ต.ค. 60 เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเปิดภาคการศึกษา 12 ธ.ค. 60 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (ยกเว้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2560
 6.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 กรกฎาคม 2560
 7.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
- เปิดภาคการศึกษา 5 มิ.ย. 60 เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเปิดภาคการศึกษา 31 ก.ค. 60 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (ยกเว้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2560
 8.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 9.มคอ.3 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
- มคอ.3 หลักสูตรเก่า คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- มคอ.3 หลักสูตรใหม่ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2556
 10.มคอ.2 หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
- ข้อมูล มคอ.2 หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2559
 11.มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา *** NEW ***
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.3  คู่มือ มคอ.3,  แบบฟอร์ม มคอ.3
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.4  คู่มือ มคอ.4,  แบบฟอร์ม มคอ.4
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.5  คู่มือ มคอ.5,  แบบฟอร์ม มคอ.5
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.6  คู่มือ มคอ.6,  แบบฟอร์ม มคอ.6
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.7  คู่มือ มคอ.7,  แบบฟอร์ม มคอ.7>,  แบบฟอร์ม มคอ.7(ผศ.ปราณี )
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สมอ.08 (เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)  ฟอร์ม สมอ.08 (เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2554
 12.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 2959 )