ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 28 มิ.ย. 2564 0:01 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
 • นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคยื่นคำร้องขอสอบ
 • 30 ต.ค. 2564 0:01 น.13 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • ลงทะเบียน ONLINE
 • 26 มิ.ย. 2564 0:00 น.15 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • ระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 28 มิ.ย. 2564 0:01 น.27 ก.ค. 2564 0:00 น.
 • งานบริการการศึกษา รับคำร้องขอเปิดกลุ่มพิเศษ
 • 28 มิ.ย. 2564 0:01 น.9 ก.ค. 2564 0:00 น.
 • งานทะเบียนรับคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน
 • 28 มิ.ย. 2564 0:01 น.4 ต.ค. 2564 23:59 น.
 • ระยะเวลารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 28 มิ.ย. 2564 0:01 น.15 ต.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 23 ส.ค. 2564 0:00 น.27 ส.ค. 2564 0:00 น.
 • ระยะเวลาการส่งผลการเรียน
 • 30 ต.ค. 2564 0:00 น.5 พ.ย. 2564 0:00 น.
 • วันสอบปลายภาค
 • 18 ต.ค. 2564 0:00 น.29 ต.ค. 2564 0:00 น.
 • วันอนุมัติจบการศึกษา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • 1 ธ.ค. 2564 0:00 น.14 ธ.ค. 2564 0:00 น.
 • นักศึกษาสำเร็จการศึกษารับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • 24 ธ.ค. 2564 0:00 น.24 ธ.ค. 2564 0:00 น.
 • ระยะเวลาทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 16 ก.ค. 2564 0:01 น.4 ต.ค. 2564 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียนใหม่
 • 8 พ.ย. 2564 0:00 น.8 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 26 มิ.ย. 2564 0:00 น.15 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • ระยะเวลาที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 26 มิ.ย. 2564 0:00 น.30 พ.ค. 2565 23:59 น.
 • นักศึกษาเพิ่ม-ถอนรายวิชา (กรณีชำระเงินแล้ว)
 • 26 มิ.ย. 2564 0:00 น.15 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 27 ก.ย. 2564 7:00 น.29 ต.ค. 2564 23:59 น.
 • นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคยื่นคำร้องขอสอบ
 • 28 ส.ค. 2564 0:00 น.11 ก.ย. 2564 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 69231 )