ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 29 มิ.ย. 2563 0:01 น.23 ต.ค. 2563 23:59 น.
 • นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคยื่นคำร้องขอสอบ
 • 24 ต.ค. 2563 0:01 น.7 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียน ONLINE
 • 26 มิ.ย. 2563 0:00 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • ระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 29 มิ.ย. 2563 0:01 น.31 ก.ค. 2563 0:00 น.
 • งานบริการการศึกษา รับคำร้องขอเปิดกลุ่มพิเศษ
 • 29 มิ.ย. 2563 0:01 น.10 ก.ค. 2563 0:00 น.
 • งานทะเบียนรับคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน
 • 16 ก.ค. 2563 0:01 น.5 ต.ค. 2563 23:59 น.
 • ระยะเวลารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 29 มิ.ย. 2563 0:01 น.16 ต.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 24 ส.ค. 2563 0:00 น.28 ส.ค. 2563 0:00 น.
 • ระยะเวลาการส่งผลการเรียน
 • 23 ต.ค. 2563 0:00 น.6 พ.ย. 2563 0:00 น.
 • วันสอบปลายภาค
 • 19 ต.ค. 2563 0:00 น.22 ต.ค. 2563 0:00 น.
 • วันอนุมัติจบการศึกษา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • 29 ต.ค. 2563 0:00 น.6 พ.ย. 2563 0:00 น.
 • นักศึกษาสำเร็จการศึกษารับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • 12 ธ.ค. 2563 0:00 น.12 ธ.ค. 2563 0:00 น.
 • ระยะเวลาทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 16 ก.ค. 2563 0:01 น.5 ต.ค. 2563 0:01 น.
 • วันเปิดภาคเรียนใหม่
 • 26 มิ.ย. 2563 0:00 น.26 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 26 มิ.ย. 2563 0:00 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ระยะเวลาที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด26 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  นักศึกษาเพิ่ม-ถอนรายวิชา (กรณีชำระเงินแล้ว)26 มิ.ย. 2563 0:00 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 28 ก.ย. 2563 7:00 น.22 ต.ค. 2563 23:59 น.
 • นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคยื่นคำร้องขอสอบ
 • 11 ม.ค. 2563 0:00 น.25 ม.ค. 2563 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 26615 )