ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 7 พ.ย. 2565 0:01 น.11 มี.ค. 2566 23:59 น.
 • นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคยื่นคำร้องขอสอบ
 • 11 มี.ค. 2566 0:01 น.25 มี.ค. 2566 23:59 น.
 • ลงทะเบียน ONLINE
 • 4 พ.ย. 2565 0:00 น.23 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • ระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 7 พ.ย. 2565 0:01 น.6 ธ.ค. 2565 0:00 น.
 • งานบริการการศึกษา รับคำร้องขอเปิดกลุ่มพิเศษ
 • 7 พ.ย. 2565 0:01 น.18 พ.ย. 2565 0:00 น.
 • ระยะเวลารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 7 พ.ย. 2565 0:01 น.24 ก.พ. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 3 ม.ค. 2566 23:59 น.6 ม.ค. 2566 0:00 น.
 • ระยะเวลาการส่งผลการเรียน
 • 1 มี.ค. 2566 0:00 น.27 มี.ค. 2566 0:00 น.
 • วันสอบปลายภาค
 • 27 ก.พ. 2566 0:00 น.10 มี.ค. 2566 0:00 น.
 • วันอนุมัติจบการศึกษา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • 6 มี.ค. 2566 0:00 น.6 มี.ค. 2566 0:00 น.
 • นักศึกษาสำเร็จการศึกษารับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • 24 มี.ค. 2566 0:00 น.24 มี.ค. 2566 0:00 น.
 • ระยะเวลาทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 24 พ.ย. 2565 0:01 น.13 ก.พ. 2566 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียนใหม่
 • 26 มิ.ย. 2566 0:00 น.26 มิ.ย. 2566 0:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 4 พ.ย. 2565 0:00 น.23 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • ระยะเวลาที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 4 พ.ย. 2565 0:00 น.30 พ.ย. 2566 23:59 น.
 • นักศึกษาเพิ่ม-ถอนรายวิชา (กรณีชำระเงินแล้ว)
 • 4 พ.ย. 2565 0:00 น.23 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 6 ก.พ. 2566 7:00 น.10 มี.ค. 2566 23:59 น.
 • นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคยื่นคำร้องขอสอบ
 • 7 ม.ค. 2566 0:00 น.21 ม.ค. 2566 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 13058 )