ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 27 มิ.ย. 2565 0:01 น.28 ต.ค. 2565 23:59 น.
 • นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคยื่นคำร้องขอสอบ
 • 29 ต.ค. 2565 0:01 น.12 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • ลงทะเบียน ONLINE
 • 24 มิ.ย. 2565 0:00 น.22 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • ระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 27 มิ.ย. 2565 0:01 น.26 ก.ค. 2565 0:00 น.
 • งานบริการการศึกษา รับคำร้องขอเปิดกลุ่มพิเศษ
 • 27 มิ.ย. 2565 0:01 น.8 ก.ค. 2565 0:00 น.
 • ระยะเวลารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 27 มิ.ย. 2565 0:01 น.22 ต.ค. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 22 ส.ค. 2565 0:00 น.26 ส.ค. 2565 0:00 น.
 • ระยะเวลาการส่งผลการเรียน
 • 29 ต.ค. 2565 0:00 น.14 พ.ย. 2565 0:00 น.
 • วันสอบปลายภาค
 • 17 ต.ค. 2565 0:00 น.28 ต.ค. 2565 0:00 น.
 • วันอนุมัติจบการศึกษา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • 5 ธ.ค. 2565 0:00 น.14 ธ.ค. 2565 0:00 น.
 • นักศึกษาสำเร็จการศึกษารับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • 26 ธ.ค. 2565 0:00 น.26 ธ.ค. 2565 0:00 น.
 • ระยะเวลาทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 15 ก.ค. 2565 0:01 น.3 ต.ค. 2565 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียนใหม่
 • 7 พ.ย. 2565 0:00 น.7 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 24 มิ.ย. 2565 0:00 น.22 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • ระยะเวลาที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 24 มิ.ย. 2565 0:00 น.30 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • นักศึกษาเพิ่ม-ถอนรายวิชา (กรณีชำระเงินแล้ว)
 • 24 มิ.ย. 2565 0:00 น.22 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 26 ก.ย. 2565 7:00 น.28 ต.ค. 2565 23:59 น.
 • นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคยื่นคำร้องขอสอบ
 • 27 ส.ค. 2565 0:00 น.10 ก.ย. 2565 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 62284 )