ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2564
 2.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
กำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2564
 3.ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษานักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2564
 4.ประกาศงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท Walk in สู่รั้วแคแสด ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น ในการนี้ จึงของดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 และให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษา โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2564
 5.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 6.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2564
 7.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 13222 )