ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษานักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2564 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2564
 2.ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมสัปดาห์วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เปลี่ยนแปลงเป็นเปิดภาคการศึกษาสัปดาห์วันที่ 24 – 25 เมษายน 2564 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2564
 3.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
กำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2563
 4.แจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน(ด่วนมาก)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินยืนยันการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2564 ดังนั้นงานบริการการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้เปิดระบบแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนผิดพลาดแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 2/2563
และให้นักศึกษาเข้าไปทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2564
 5.ประกาศ เรื่องขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนแตกต่างจากแผนการเรียน(ด่วน)
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนได้ตามเอกสารแนบท้าย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนแตกต่างแผนการเรียน
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2564
 6.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 7.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 44416 )