ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2565
 2.ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษานักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สัปดาห์วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2565
 3.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
กำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2565
 4.แจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565(ด่วน)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2565 - 14 กรกฎาคม 2565 และนักศึกษา กศ.บป. ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 - 25 กรกฎาคม 2565 ดังนั้นงานบริการการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้เปิดระบบแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนผิดพลาดแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 1/2565
และให้นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์อีกครั้ง
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2565
 5.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์(ด่วน)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2565
 6.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 7.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 10384 )