ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การจัดสอบปลายภาค ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้งานบริการการศึกษา กำลังดำเนินการจัดตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ขอให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าดูตารางสอบและตารางคุมสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
(หมายเหตุ นักศึกษาที่ตารางสอบซ้ำซ้อนให้ดำเนินการเขียนคำร้องที่งานบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป )
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2564
 2.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2564
 3.ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
กำหนดเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สัปดาห์วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2564
 4.ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)(ด่วนที่สุด)
ตามที่มหาวิทยาลัยมีการกำหนดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 – 2560 (บางส่วน) ในสัปดาห์วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาฉบับเปลี่ยนแปลง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2563
 5.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
กำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2563
 6.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 7.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 26410 )