ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2561 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์)(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2561 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2561
 2.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2561
 3.แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบสอบปลายภาค ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561(ด่วนที่สุด)
สอบปลายภาค ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เสาร์-อาทิตย์) ขอให้อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าดูตารางสอบก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เข้าดูตารางสอบปลายอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2561
 4.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ฉบับเปลี่ยนแปลง 16 ต.ค. 61 )(ด่วนที่สุด)
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2561
 5.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2561
 6.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)(ด่วนมาก)
- เปิดภาคการศึกษา 22 ต.ค. 61 เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเปิดภาคการศึกษา 11 ธ.ค. 61 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (ยกเว้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) และปรับเปลี่ยนการสอบปลายภาคเป็นสัปดาห์ที่ 22 - 26 เม.ย. 62 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2561
 7.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ด่วนมาก)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษานักศึกษาทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 มิ.ย. 62 และปรับเปลี่ยนการสอบปลายภาคเป็นสัปดาห์ที่ 23 - 27 ก.ย. 62 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2561
 8.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 9.มคอ. หมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรใหม่
- มคอ.2 หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

- มคอ.3 หมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตรใหม่) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2559
 10.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 24849 )