ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การจัดสอบกลางภาค ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้งานบริการการศึกษา (งานหลักสูตร) กำลังดำเนินการจัดตารางสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์) สอบกลางภาคระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ข้อมูลที่ปรากฏในระบบเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าดูตารางสอบและตารางคุมสอบ ที่สมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป (หมายเหตุ นักศึกษาที่ตารางสอบซ้ำซ้อนให้ดำเนินการเขียนคำร้องที่งานบริการการศึกษา (งานหลักสูตร) ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป )
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2563
 2.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)(ด่วนที่สุด)
เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามมาตรการ และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดภูเก็ตกำหนด และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค จาก 1 สัปดาห์ เป็น 2 สัปดาห์ คือสัปดาห์วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 และสัปดาห์วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2563
 3.ประกาศให้นักศึกษามุสลิมเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจในวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช๑๔๔๑(ด่วนที่สุด)
เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางศาสนา จึงให้นักศึกษามุสลิมเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจในวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 กรกฎาคม 2563
 4.รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์)(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2563
 5.ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
กำหนดเปิดภาคกาคศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สัปดาห์วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2563 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2563
 6.แจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน(ด่วนที่สุด)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) งานบริการการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้เปิดระบบแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนผิดพลาดแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 1/2563
และให้นักศึกษาเข้าไปทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2563
 7.ช่องทาง Link การเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ http://mis.pkru.ac.th/(ด่วนมาก)
*** แนะนำขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ *** ขอเชิญอาจารย์เข้าใช้งานระบบแจ้งลิงค์การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนระบุ link จาก Application ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าดูลิงค์ดังกล่าวจากระบบนี้ได้เช่นกัน mis.pkru.ac.th
โดยสามารถดูขั้นตอนการเข้าใช้งานได้ที่ https://youtu.be/XQ74qDBhfkA
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2563
 8.ประกาศ เรื่องขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนแตกต่างจากแผนการเรียน
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนได้ตามเอกสารแนบท้าย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนแตกต่างแผนการเรียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2563
 9.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
 10.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มสอนชดเชย  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน PDF
- แบบฟอร์มแจ้งการปรับแก้โปรแกรม  PDF,  DOC
- แบบฟอร์มใบส่งผลคะแนนแก้ I และ M  PDF,  DOC
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 12630 )