ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการตรวจสอบตารางสอบ ตารางคุมสอบ การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้งานบริการการศึกษา กำลังดำเนินการจัดตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สอบปลายภาคระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ข้อมูลที่ปรากฏในระบบเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าดูตารางสอบ ตารางคุมสอบที่สมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
(สำหรับนักศึกษาตารางสอบซ้ำซ้อนให้ติดต่อที่งานบริการการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2566
 2.ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
เพื่อให้การดำเนินงานสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน หรือให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2566
 3.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
กำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2565
 4.ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษานักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สัปดาห์วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2565 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทิน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2565
 5.สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน(ด่วนที่สุด)
งานบริการการศึกษา ได้เปิดระบบส่งเอกสารออนไลน์ "ใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียนเรียน" เพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน หรือลงทะเบียนแก้ E ได้ส่งเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่งานบริการการศึกษาจะได้สำรองที่นั่งสำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่อส่ง “ใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียน 2/2565”
และให้นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หลังจากที่ส่งเอกสารในวันถัดไป
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2565
 6.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
กำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2565
 7.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 18982 )