ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 25 เม.ย. 2563 0:01 น.28 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคยื่นคำร้องขอสอบ
 • 20 เม.ย. 2563 0:01 น.4 พ.ค. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียน ONLINE
 • 20 เม.ย. 2563 0:00 น.21 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • ระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 25 เม.ย. 2563 0:01 น.24 พ.ค. 2563 0:00 น.
 • งานบริการการศึกษา รับคำร้องขอเปิดกลุ่มพิเศษ
 • 25 เม.ย. 2563 0:01 น.3 พ.ค. 2563 0:00 น.
 • งานทะเบียนรับคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน
 • 13 พ.ค. 2563 0:01 น.7 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • ระยะเวลารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 25 เม.ย. 2563 0:00 น.26 มิ.ย. 2563 0:00 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 16 พ.ค. 2563 0:00 น.17 พ.ค. 2563 0:00 น.
 • ระยะเวลาการส่งผลการเรียน
 • 26 มิ.ย. 2563 0:00 น.13 ก.ค. 2563 0:00 น.
 • วันสอบปลายภาค
 • 27 มิ.ย. 2563 0:00 น.28 มิ.ย. 2563 0:00 น.
 • วันอนุมัติจบการศึกษา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • 20 ก.ค. 2563 0:00 น.20 ก.ค. 2563 0:00 น.
 • นักศึกษาสำเร็จการศึกษารับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • 30 ก.ย. 2563 0:00 น.30 ก.ย. 2563 0:00 น.
 • ระยะเวลาทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 13 พ.ค. 2563 0:01 น.7 มิ.ย. 2563 0:01 น.
 • วันเปิดภาคเรียนใหม่
 • 4 ก.ค. 2563 0:00 น.5 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 20 เม.ย. 2563 0:00 น.21 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ระยะเวลาที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด20 เม.ย. 2563 0:00 น.30 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  นักศึกษาเพิ่ม-ถอนรายวิชา (กรณีชำระเงินแล้ว)20 เม.ย. 2563 0:00 น.21 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 22 ก.พ. 2563 7:00 น.21 มิ.ย. 2563 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 13511 )