ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 22 เม.ย. 2566 0:01 น.9 ก.ค. 2566 23:59 น.
 • นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคยื่นคำร้องขอสอบ
 • 10 ก.ค. 2566 0:01 น.24 ก.ค. 2566 23:59 น.
 • ลงทะเบียน ONLINE
 • 20 เม.ย. 2566 0:00 น.19 พ.ค. 2566 23:59 น.
 • ระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 22 เม.ย. 2566 0:01 น.21 พ.ค. 2566 0:00 น.
 • งานบริการการศึกษา รับคำร้องขอเปิดกลุ่มพิเศษ
 • 22 เม.ย. 2566 0:01 น.30 เม.ย. 2566 0:00 น.
 • ระยะเวลารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 22 เม.ย. 2566 0:01 น.7 ก.ค. 2566 0:00 น.
 • ระยะเวลาการส่งผลการเรียน
 • 10 ก.ค. 2566 0:00 น.24 ก.ค. 2566 0:00 น.
 • วันสอบปลายภาค
 • 8 ก.ค. 2566 0:00 น.9 ก.ค. 2566 0:00 น.
 • วันอนุมัติจบการศึกษา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • 7 ส.ค. 2566 0:00 น.7 ส.ค. 2566 0:00 น.
 • นักศึกษาสำเร็จการศึกษารับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • 21 ส.ค. 2566 0:00 น.21 ส.ค. 2566 0:00 น.
 • ระยะเวลาทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 20 พ.ค. 2566 0:01 น.25 มิ.ย. 2566 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียนใหม่
 • 15 ก.ค. 2566 0:00 น.15 ก.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 20 เม.ย. 2566 0:00 น.19 พ.ค. 2566 23:59 น.
 • ระยะเวลาที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 20 เม.ย. 2566 0:00 น.30 ก.ค. 2566 23:59 น.
 • นักศึกษาเพิ่ม-ถอนรายวิชา (กรณีชำระเงินแล้ว)
 • 22 เม.ย. 2566 0:00 น.19 พ.ค. 2566 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 27 พ.ค. 2566 7:00 น.9 ก.ค. 2566 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 61195 )