ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 13 พ.ย. 2566 0:01 น.9 มี.ค. 2567 23:59 น.
 • นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคยื่นคำร้องขอสอบ
 • 9 มี.ค. 2567 0:01 น.23 มี.ค. 2567 23:59 น.
 • ลงทะเบียน ONLINE
 • 9 พ.ย. 2566 0:00 น.30 พ.ย. 2566 23:59 น.
 • ระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 13 พ.ย. 2566 0:01 น.12 ธ.ค. 2566 0:00 น.
 • งานบริการการศึกษา รับคำร้องขอเปิดกลุ่มพิเศษ
 • 13 พ.ย. 2566 0:01 น.24 พ.ย. 2566 0:00 น.
 • ระยะเวลารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 13 พ.ย. 2566 0:01 น.1 มี.ค. 2567 0:00 น.
 • ระยะเวลาการส่งผลการเรียน
 • 9 มี.ค. 2567 0:00 น.25 มี.ค. 2567 0:00 น.
 • วันสอบปลายภาค
 • 4 มี.ค. 2567 0:00 น.8 มี.ค. 2567 0:00 น.
 • วันอนุมัติจบการศึกษา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • 1 เม.ย. 2567 0:00 น.1 เม.ย. 2567 0:00 น.
 • นักศึกษาสำเร็จการศึกษารับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • 20 เม.ย. 2567 0:00 น.20 เม.ย. 2567 0:00 น.
 • ระยะเวลาทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 1 ธ.ค. 2566 0:01 น.19 ก.พ. 2567 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียนใหม่
 • 1 ก.ค. 2567 0:00 น.6 พ.ย. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 9 พ.ย. 2566 0:00 น.30 พ.ย. 2566 23:59 น.
 • ระยะเวลาที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 9 พ.ย. 2566 0:00 น.30 พ.ค. 2567 23:59 น.
 • นักศึกษาเพิ่ม-ถอนรายวิชา (กรณีชำระเงินแล้ว)
 • 9 พ.ย. 2566 0:00 น.30 พ.ย. 2566 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 12 ก.พ. 2567 0:00 น.8 มี.ค. 2567 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 57227 )