ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2567 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2567 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2567
 2.สำหรับนักศึกษาประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์ผิด และต้องการแก้ไขการลงทะเบียนจะต้องแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนรอบแรก คลิกที่นี่เพื่อ “แจ้งความประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน”
และให้นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์อีกครั้งหลังจากที่งานบริการการศึกษายกเลิกการลงทะเบียนเรียนในวันถัดไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2567
 3.สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน(ด่วนที่สุด)
งานบริการการศึกษา ได้เปิดระบบส่งเอกสารออนไลน์ "ใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียนเรียน" เพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน หรือลงทะเบียนแก้ E ได้ส่งเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่งานบริการการศึกษาจะได้สำรองที่นั่งสำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์
คลิกที่นี่เพื่อส่ง “ใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียน 1/2567” และให้นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หลังจากที่ส่งเอกสารในวันถัดไป
กำหนดการยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 27 มิ.ย.-17 ก.ค. 2567 และนักศึกษา กศ.บป. วันที่ 4-30 ก.ค.2567
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2566
 4.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
กำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2566
 5.ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567(ด่วนมาก)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษานักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สัปดาห์วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2567
 6.ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566(ด่วน)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษานักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 สัปดาห์วันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2567
 7.ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ประกาศ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- ประกาศ เรื่อง นโยบายวิชาการและวิจัย กรอบการพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2556
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 63837 )